Ginger bread แหล่งท่องเที่ยวในทวีปยุโรป สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ประเทศตุรกี

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ประเทศตุรกี

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือโบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย ตั้งอยู่ที่เมืองคอนสแตนดิโนเปิล ประเทศตุรกี จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สร้างขึ้นเมื่อ คริสต์ศตวรรษที่ 13 สมัยพระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน ใช้ระยะเวลา 17 ปีในการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นโบสถ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์คาทอลิก สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ปัญญาแห่งสวรรค์ (Divine Wisdom) โดยพระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้แก่มนุษย์ ผ่านทางพระเยชู ที่เป็นพระบุตรของพระองค์ โบสถ์แห่งนี้ได้ถูกบุกเผาทำลาย หลายต่อหลายครั้ง เนื่องมาจากสาเหตุความขัดแย้งระหว่างศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม

ต่อมาในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน (Justinian) ทรงมีอำนาจเหนือประเทศตุรกี จึงได้ทรงโปรดให้สร้างโบสถ์เซนต์โซเฟียขึ้นมาใหม่ โดยใช้เวลาสร้างฐานของโบสถ์ 20 ปี และตัวโบสถ์ 5 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 700 ตารางเมตร โดยได้มีการประดับประดาสิ่งของมีค่าต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม ภายในโบสถ์มีการแกะสลักเสาค้ำอย่างสวยงามวิจิตร โดยแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นบนมีเสาขนาดเล็กจำนวน 68 ต้น ส่วนชั้นล่างมีเสาขนาดใหญ่จำนวน 40 ต้น รวมทั้งหมด 108 ต้น โดยมียอดโดมโค้ง มีหอยอดแหลมๆ มินาเรสท์ เป็นศิลปกรรมที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม ทำให้โบสถ์เซนต์โซเฟียมีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เมื่อครั้งที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลแตก จากการทำสงครามระหว่างชาวเติร์กและชาวตุรกี พระเจ้าโมฮัมเม็ดที่ 2 ทรงประกาศชัยชนะเด็ดขาดแบบเด็ดขาดต่ออาณาจักรโรมันตะวันออก ซึ่งพระองค์นับถือศาสนาอิสลามและได้ทำการเปลี่ยนจากโบสถ์เซนต์โซเฟีย ศาสนาคริสต์มาเป็น สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ของศาสนาอิสลาม ทันทีมาจนถึงปัจจุบันนี้

Leave a Reply